Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL | Mr Data SEO Service | Campus Metropool Amsterdam

artikel 37e kaping – Luchtvaartwet

Luchtvaartwet
Geldend van 19-09-2018 t/m heden 51 Luchtvaartwet Luchtvaartwet Luchtvaartwet Luchtvaartwet Luchtvaartwet Luchtvaartwet
Wet van 15 januari 1958, houdende nieuwe regelen omtrent de luchtvaart

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen omtrent de luchtvaart te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
Artikel 1 93
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder

a.luchtvaart: het gebruik van luchtvaartuigen;

b.luchtvaartuig: toestel, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

c.vliegtuigen: luchtvaartuigen zwaarder dan lucht en voorzien van een voortstuwingsinrichting;

d.exploitant van een luchtvaartterrein: degene, te wiens name ingevolge deze wet een luchtvaartterrein wordt aangewezen;

e.[Red: vervallen;]

f.buitenlandse luchtvaartuigen: luchtvaartuigen, ingeschreven in een buitenlands luchtvaartuigregister;

g.luchtvaartterreinen: een aangewezen terrein ingericht voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen;

h.luchtvaartmaatschappijen: eigenaren van ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk hun bedrijf maken van het vervoer van personen, dieren of goederen met luchtvaartuigen;

i.verkeersvlucht: een vlucht, die vervoer door een luchtvaartmaatschappij ten doel heeft;

j.Onze Minister: voor wat de burgerluchtvaart en de algemene verkeersveiligheid in de lucht betreft: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat: voor wat de militaire luchtvaart betreft: Onze Minister van Defensie;

Artikel 2 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt mede verstaan onder

a.gezagvoerder: hij, die een luchtvaartuig alleen bedient;

b.bedienen van een luchtvaartuig: het verrichten van handelingen aan boord van een luchtvaartuig ten behoeve van het gebruik van dat luchtvaartuig;

c.terreinen: watergebieden;

d.bouwwerken: getimmerten, constructiemasten, bovengrondse geleidingen, dijken en kaden.

e.luchtwaardigheid: de toelaatbaarheid van het door het luchtvaartuig veroorzaakte geluid.
Artikel 37e 5
1De exploitant van een luchtvaartterrein is gehouden een plan op te stellen met betrekking tot de beveiliging van het luchtvaartterrein. Het plan behoeft de instemming van Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister. Het plan wordt op hun verzoek, onder het stellen van een redelijke termijn, aangepast.

2Het plan, bedoeld in het eerste lid, omvat onder meer:

a.de plichten, verantwoordelijkheden, maatregelen en procedures die zijn vastgesteld met het oog op de beveiliging van het luchtvaartterrein;

b.de bijzondere procedures en maatregelen voor situaties als bedoeld in artikel 37ad, eerste lid;

c.de maatregelen en procedures in geval van dreiging van onwettige daden van geweld, bomalarm, kaping of gewapende aanvallen op het luchtvaartterrein en

d.andere bij algemene maatregel van bestuur te bepalen onderwerpen.

3Met het oog op de afstemming met het crisisplan, bedoeld in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s, wordt het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven over een ontwerp van een plan als bedoeld in het eerste lid of een wijziging van dat plan.

4De exploitant van een luchtvaartterrein informeert uit eigen beweging Onze Minister en Onze Minister van Justitie indien het plan door omstandigheden niet kan worden uitgevoerd of daarin wijzigingen worden aangebracht. Hij verstrekt desgevraagd Onze Ministers informatie over de beveiliging van het luchtvaartterrein.

5Indien een onderdeel van het plan niet wordt uitgevoerd, kan Onze Minister van Justitie de exploitant van een luchtvaartterrein een aanwijzing geven die ertoe strekt zo veel mogelijk het oorspronkelijk in het plan aangegeven niveau van beveiliging te benaderen.

Print Friendly, PDF & Email

School of technology & ICT Opleiding Amsterdam Metropool


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 2 =

Mr.Data Amsterdam
error: (C) Protected by Techrabota.BG Ltd Mr. Data School of Technology International Amsterdam Campus Metropool