Mr Data Business School | Mr Data Consulting | Mr Data E-Learning | XADAT.NL | Mr Data SEO Service | Campus Metropool Amsterdam

Beroep tot nietigverklaring, Niet-ontvankelijkheid

Petitum Waarom niet-ontvankelijk?
gronden van het beroep, bezwaar:
1. Zaak T-174/11 Modelo Continente Hipermercados, SA, sucursal en España
tegen Europese Commissie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011TO0174_SUM

Samenvatting van de beschikking
1. Beroep tot nietigverklaring — Natuurlijke of rechtspersonen — Handelingen die hen rechtstreeks en
individueel raken — Beschikking van Commissie houdende verbod van sectorale steunregeling —
Beroep van onderneming die uit hoofde van deze regeling toegekende individuele steun heeft
genoten zonder aan terugbetalingsverplichting te zijn onderworpen — Niet-ontvankelijkheid
(Art. 263, vierde alinea, VWEU)
2. Unierecht — Beginselen — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Door Gerecht
niet-ontvankelijk verklaard beroep tot nietigverklaring van beschikking inzake staatssteun —
Mogelijkheid om nationale rechter een prejudiciële verwijzing voor te stellen

3. nietigverklaring van een beschikking
artikel 267 VWEU.

4. Niet tweemaal op bezwaar beslissen, zie: AB 2018/51
Centrale Raad van Beroep 02-11-2017 (met noot)

5. niet-ontvankelijk is wegens ernstige strijd met een behoorlijke procesorde
Zie Rb Alkmaar 16 november 2009, LJN BK3440 en LJN BK3472 (Onderzoek Sierra).
6. 3 Ik zou willen voorstellen deze niet-ontvankelijkheidsgrond te koppelen aan het beginsel van fair play, dat in het bestuursrecht wordt gehanteerd, danwel aan het verdedigingsbeginsel, zoals we dat tegenkomen in het (Europees) bestuursrecht en dat ook is neergelegd in art. 6 lid 3 EVRM.
7. Begrip belanghebbende partij.
8. Schending van procedurele rechten
9. Ernstige moeilijkheden
10. Aanzienlijke aantasting van de concurrentiepositie van concurrende ondernemingen

Voorgeschiedenis van het geding
“terreinbeherende organisaties”
11. Vonnis behelst niet ‘feiten’ dat ten laste wordt gelegd, met vermelding van welke tijd waar ter plaatse het begaan zou zijn
12. Vonnis behelst niet wettelijke voorschriften waarbij het feit is strafbaar gesteld.
13. Vonnis behelst niet de vermelding van ‘alle’ omstandigheden waarom het feit zou zijn begaan.
14. Het vonnis is absoluut onbepaalbaar, niemand wat waar het over gaat.
15. De tll mag niet innerlijk tegenstrijdig zijn.
16. Het bestreden vonnis of besluit of beschikking -ontbreekt de tijd en de plaats moet worden vermeld.
17 Het bestreden vonnis of besluit of beschikking is NON-duidelijk zijn over NON-delictomschrijving de OvJ voor ogen heeft, dus het NON-wettelijk voorschrift vermeld
18. Het bestreden vonnis of besluit of beschikking wat de omstandigheden betreft: de tll NON-voldoende toegesneden op concrete gebeurtenis.
19. Het bestreden vonnis of besluit of beschikking kleeft absolute nietigheid.

BEVOEGHEID VAN DE RECHTER
20. Rechter was niet bevoegd een gedragsaanwijzing op de te leggen aan een ‘school’. Rechter was absoluut onbevoegd.
21. onherroepelijk vonnis.
22. Het bestreden ‘straf’ -vonnis of -besluit of -beschikking ontbreekt klachtdelicten
23. Er is een schending van beginselen van behoorlijk procesorde

DE MATERIELE VRAGEN
24. Kan de tll bewezen worden? NEE
25. Kwalificatcatie bewezenverklaring ontbreekt.
26. Wederrechtelijkheid – Een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 2 Sr)
27. Het bestreden vonnis of besluit of beschikking NON-Wettelijke voorschriften (art.42 Sr)
28. Bvoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 1 Sr)
29. In het bestreden vonnis of besluit of beschikking is met volle bewust zijn, volle verstand ‘Inzicht’ had in de draagwijdte van zijn handelingen en de mogelijke gevolgen, in zo’n geval is er sprake van ‘opzet’ en staan opzet en schuld dus met elkaar in verbintenis.

NON-STRAFUITSLUITINGSGRONDEN
30. In het bestreden vonnis of besluit of beschikking van verweerder zich niet beroepen op:
30.1 ‘Ontoerekeningsvatbaarheid (art. 39 Sr)’
30.2 Psychische overmacht (art. 40 Sr)
30.3 Noodweerexces (art. 41 lid 2 Sr)

Print Friendly, PDF & Email

School of technology & ICT Opleiding Amsterdam Metropool


Mr.Data Amsterdam
error: (C) Protected by Techrabota.BG Ltd Mr. Data School of Technology International Amsterdam Campus Metropool