SGEI - Cyber Security at Mr Data School of Technology
Cybercrime is an EMPACT priority for the policy cycle from 2018 to 2021: the aim is to fight cybercrime, by (1) disrupting the criminal activities related to attacks against information systems, particularly those following a Crime-as-a-Service business model and working as enablers for online crime, (2) combating child sexual abuse and child sexual exploitation, including the production and dissemination of child abuse material, and by (3) targeting criminals involved in fraud and counterfeiting of non-cash means of payment, including large-scale payment card fraud (especially card-not-present fraud), emerging threats to other non-cash means of payment and enabling criminal activities.
Alvorens we beginnen met ‘Dddos protection’ & Cyber Security, enkele [001.] formaliteiten, [002.] disclaimers en [003.] achtergrond hoe in 2030 de [004.] geschiedenis zich herhaalt [005.] er kleeft ‘ongeschiktheid’aan ons rechtsysteem [006.] wij van WC eend [007.] ons rechstsysteem is onevenwichtig hierdoor [008.] worden de belangen ernstig [008.] geschaad [009.] niet alleen voor [010.] Aruba, Curacoa en Sint Eustatius. [010.] Dit creereert een [011.]’onhoudbare’ situatie,[012.] een golf aan zware maatreglen van strafontslagen is [013.] onvoormijdelijk wanneer we ons richten op ‘Build Back Better digitale world’ dat gezegd te hebben. Hiervoor u ligt een ‘Mr Data Selectie Licentie’ ‘Mr Data SEO Service‘ontwikkelt, beschermde technieken toe te passen of producten met die techniek concurerent op de ‘markt’ te brengen en ‘exploiteren’ bij ‘Mr Data Business School Of Technology International‘ voor verschillende Mr Data afstandsonderwijs en opleidingen modules ‘Cyber Security’. Wij geloven dat een Cyber Security Expert in de toekomst niet kan wegkijken van een ‘misdrijf’ daarom duiken we in de eerst sessies in de wereld van een ‘misdrijf’ in jip-en-janneke taal met de wetboek in de hand. Vervolgens verdiepen wij ons in de wereld van Cyber Security zoals in ‘china’ en Nederland. Onbegrijpelijk 99% van de gevallen denken organisaties pas aan ‘cyber security’ na een misdrijf / inbraak. Ik zeg, dat is mosterd na de maaltijd. Wij proberen met onze opleidingen cultuur verandering te brengen bij toekomstige Cyber Security Experts die afstuderen bij Mr Data School of Technology. Vragen MrData AmsterdamCampusMetropoolgebouw? Contact Nieuwe Keizersgracht 88, Weesperstraat 61,67,69,99,105 [email protected] of [email protected]
[002.] Direct belanghebbende, partijen van vlees en bloed kunnen op grond van artikel 3:303 BW klachten en ‘claims’ richten aan ‘rechtspersoon’ op gericht bij de notaris HQ op Bulgaars grondgebied van art.113 en 114 Law on Commerce, the sole shareholder limited liability Company is established under the name TechRabota.BG ltd’ handelt onder de naam op nederlands grond, Amsterdam Centrum Oost Mr. Data Business School of Technology International CampusMetropoolgebouw groepsmaatschappijen in de zin artikel 2:24a bw of Een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk (vzw) .BE is een groep natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven wet 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen. In dat geval kunnen de statuten van een vereniging vermelden te minste: de naam, voornamen, woonplaats van iedere stichter, of ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Of ondernemingen binnen/buiten europa XADAT.NL School of Technology UK Ltd. . Vragen MrData AmsterdamCampusMetropoolgebouw? Contact Nieuwe Keizersgracht 88, Weesperstraat 61,67,69,99,105 [email protected] of [email protected]
Roofinstanties & instellingen & Camouflage technieken
E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed. 1 Duitse roofinstanties en hun handlangers. De Nazi’s waren erop uit Europa te ‘ariseren’, een eufemisme voor de Endlösung dat is de totale uitroeiing van de joodse bevolkingsgroep. Eén van de daarbij toegepaste middelen was het verwijderen van de joden uit het economische verkeer. Dit als voorbereiding tot de deportatie naar de vernietigingskampen53. In de jurisprudentie van de Raad treffen we vaak de situatie aan dat joodse. bedrijven onder een Verwalter54 werden gesteld alvorens het bedrijf werd geliquideerd, waarbij de opbrengsten verdwenen in de zakken van de Duitsers of hun handlangers. Om aan deze gang van zaken een schijn van legitimatie te geven werden diverse instellingen in het leven geroepen, die in schijn aan de joodse crediteuren een recht gaven op een vergoeding, maar die vergoeding werd mondjesmaat of in het geheel niet uitbetaald. In de eerste fase leek het betrekkelijk onschuldig, maar dat was camouflagetechniek ter voorkoming van onrust of paniek55 bij roof . Ltd. . Vragen MrData AmsterdamCampusMetropoolgebouw? Contact Nieuwe Keizersgracht 88, Weesperstraat 61,67,69,99,105 [email protected] of [email protected]

Particuliere vervolging instellen door Rechtbank van Amsterdam

Ik verzoek de plaatselijke ‘Magistrates’ court een ‘bevel uit te vaardigen voor de aanhouding van de verdachte of ‘dagvaarding’ op grond waarvan hij/zij op een met name genoemde dag binnen 24 uur voor de rechter moet verschijnen.

Verwachting rechters

De rechters zullen verlangen dat er zodanige bewijzen voor de schuld van de verdachte worden aangedragen dat hij/zij op basis daarvan kan worden veroordeeld als hij/zij niet met tegenbewijzen komt.

Ik ben een buitenlander. Hoe worden mijn rechten en belangen beschermd?

1# Praktijkcode voor de slachtoffers van misdrijven (Code of Practice for Victims of Crime) – in het Engels
2# Het Handvest voor getuigen (Witness Charter) – in het Engels
3# Wet inzake huiselijk geweld, misdrijven en slachtoffers 2004 (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004) – in het Engels
4# Slachtofferverklaring: een leidraad voor politiefunctionarissen, opsporingsambtenaren en strafrechtbeoefenaars (Victim Personal Statement: A guide for police officers, investigators and criminal justice practitioners) – in het Engels
5# Regeling voor laatste waarschuwing (Final Warning Scheme) – in het Engels
6# Praktijkcode inzake voorwaardelijke cautions (Code of Practice on Conditional Cautions) – in het Engels
8# Wet inzake strafrechtelijk bewijs (anonimiteit van getuigen) (Criminal Evidence (Witness Anonymity) Act 2008) – in Engels
Laatste update: 01/02/2019
Eerste Boek. Algemene bepalingen Titel V. Deelneming aan strafbare feiten Artikel 471.Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:1°. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.2.Ten aanzien van de laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun gevolgen.
'willoos werktuig' - 48sv, 348sv en 349
Eerste Boek. Algemene bepalingen Titel V. Deelneming aan strafbare feiten Artikel 48Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:1°. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;2°. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rijksrechere staat voor een 'eerlijke' overheid
Adviespunt voor ambtsmisdrijven. Iedereen mag aangifte doen als hij of zij kennis heeft van een mogelijk strafbaar feit.Er zijn echter ook bepaalde misdrijven waarvan – hetzij door iedereen, hetzij door openbare colleges en ambtenaren – aangifte moet worden gedaan. Toelichting Hieronder zal zo duidelijk mogelijk worden toegelicht wanneer dit het geval is, met daarbij bijzondere aandacht voor de aangifteplicht met betrekking tot ambtsmisdrijven. VragenUiteraard is het goed mogelijk dat na het lezen nog vragen leven over bijvoorbeeld de reikwijdte van de plicht, wanneer sprake is van een ‘redelijk vermoeden’ en over de opvolging van aangiftes. Een medewerker van het Adviespunt voor ambtsmisdrijven van de Rijksrecherche staat u in dat geval graag persoonlijk te woord om uw vragen te beantwoorden. De contactgegevens vindt u onderaan de advieswijzer. https://www.mr-data.nl/wp-content/uploads/2021/06/RR_Advieswijzer_Sept2017_LRaangepast-2.pdf Ltd. . Vragen MrData AmsterdamCampusMetropoolgebouw? Contact Nieuwe Keizersgracht 88, Weesperstraat 61,67,69,99,105 [email protected] of [email protected]
‘redelijk vermoeden’ algemene aangifteplicht (artikel 160 Sv)
Op grond van artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering geldt een algemene aangifteplicht voor iedereen die kennis heeft van bepaalde zeer ernstige misdrijven, zoals misdrijven tegen de veiligheid van de Staat, misdrijven tegen het leven gericht, mensenroof of verkrachting. In lid 1 van het artikel staat opgesomd welke specifieke feiten uit het Wetboek van Strafrecht het betreft.Het niet naleven van de aangifteplicht van artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering kan leiden tot strafvervolging op grond van artikel 136 van het Wetboek van Strafrecht.
Specifieke aangifteplicht voor openbare colleges en ambtenaren (artikel 162 Sv)
Openbare colleges en ambtenaren hebben een belangrijke rol in de detectie en de melding van niet integer gedrag en strafbare handelingen binnen het openbaar bestuur, zoals corruptie. Dit uitgangspunt ligt ook ten grondslag aan de wettelijke aangifteplicht voor openbare colleges en ambtenaren (waaronder begrepen degenen die onder toezicht en verantwoording van de overheid zijn aangesteld in een functie waaraan een openbaar karakter niet kan worden ontzegd) in artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering. Deze aangifteplicht dient ertoe dat signalen van mogelijke ambtsmisdrijven tijdig bij de strafrechtelijke autoriteiten worden gemeld en zodoende op adequate wijze kunnen worden opgepakt.
'Do not look to the nigro' met de paplepel ingegoten. Wat is een 'redelijk vermoeden' voor 'white' Openbare Ministerie (OM)?

1# Wanneer aangifte doen?

Indien sprake is van een specifiek ambtsmisdrijf, zoals genoemd in artikel 355 tot en met 380 van het Wetboek van Strafrecht

2# Wanneer aangifte doen bij politie?

Indien sprake is van een misdrijf begaan door een ambtenaar die daarbij een (a) bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of gebruik heeft gemaakt van (b) macht, gelegenheid of (c) middel door het ambt geschonken. Ltd. . Vragen MrData AmsterdamCampusMetropoolgebouw? Contact Nieuwe Keizersgracht 88, Weesperstraat 61,67,69,99,105 [email protected] of [email protected]

3# Wanneer aangifte bij politie

Indien door een misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor naleving aan het betreffende college of de betreffende ambtenaren is toevertrouwd.

Vier voorwaarden Strafbaar feit. De materiele vragen: artikel 350 sv
{A} Het moet gaan om een menselijke gedraging (afgekort: MG) {B} gedragingen moet voldoen aan de ‘delictomschrijving (afgekort: DO). Kortom, de bestandsdelen moeten zijn vervuld. {C} De gedragingen moet wederrechtelijk zijn (afgekort: W). De gedragingen moet in strijd zijn met het recht. {D} De gedraging moet verwijtbaar zijn (afgekort: V)
Delicten met bestanddeel wederrechtelijk: voorbeelden
Art. 282 lid 1 Sr: ‘’Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft…’’
Art. 310 Sr: ‘’Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk zich wederrechtelijk toe te eigenen…’’
Art. 326 lid 1 Sr: ‘’Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen… iemand beweegt tot de afgifte van enig goed…’’
Art. 326 lid 1 Sr: ‘’Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen… iemand beweegt tot de afgifte van enig goed…’’
Art. 350 lid 1 Sr: ‘’Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt…’
Opzetdelicten en schulddelicten (culpose delicten)
Art. 287 Sr: ‘’Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft…’’
Art. 307 lid 1 Sr: ‘’Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is…’’
Bestanddelen opzet en schuld/culpa
De definitie van opzet is ‘willens en wetens’. Bij het bestanddeel schuld wordt een onderscheid gemaakt tussen bewuste schuld (niet willen, maar wel weten) en onbewuste schuld (niet willen en weten, maar wel behoren te weten).
Add Your Heading Text Here
Art. 43. -1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag.
Art. 43. -2. Een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel heft de strafbaarheid niet op, tenzij het door de ondergeschikte te goede trouw als bevoegd gegeven werd beschouwd en de nakoming daarvan binnen de kring van zijn ondergeschiktheid was gelegen.
Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven
Artikel 355Grondwet geschonden Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, worden gestraft de hoofden van ministeriële departementen: 1°. die hun MEDEondertekening verlenen aan koninklijke besluiten of koninklijke beschikkingen, wetende dat daardoor de Grondwet of andere wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur van de staat worden geschonden; 2°. die uitvoering geven aan koninklijke besluiten of koninklijke beschikkingen, wetende dat deze niet van de vereiste medeondertekening van een der hoofden van de ministeriële departementen zijn voorzien; 3°. die beschikkingen nemen of bevelen geven of bestaande beschikkingen of bevelen HANDHAVEN, wetende dat daardoor de Grondwet of andere wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur van de staat worden geschonden; 4°. die opzettelijk NALATEN uitvoering te geven aan de bepalingen van de Grondwet of andere wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur van de staat, voor zover die uitvoering wegens de aard van het onderwerp tot hun ministeriële departementen behoort of uitdrukkelijk hun is opgedragen. Ltd. . Vragen MrData AmsterdamCampusMetropoolgebouw? Contact Nieuwe Keizersgracht 88, Weesperstraat 61,67,69,99,105 [email protected] of [email protected]
Artikel 356 Grove schuld
Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie worden gestraft de hoofden van ministeriële departementen aan wier grove schuld te wijten is dat de in artikel 355, onder 4°, omschreven uitvoering wordt nagelaten.
Artikel 357 Bevelhebber van de gewapende macht
De bevelhebber van de gewapende macht die weigert of opzettelijk nalaat op de wettige vordering van het bevoegde burgerlijk gezag de onder zijn bevel staande macht aan te wenden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
Artikel 358 Inroepen bijstand gewapende macht
1.De ambtenaar die opzettelijk de bijstand van de gewapende macht inroept tegen de uitvoering van wettelijke voorschriften, van wettige bevelen van het openbaar gezag of van rechterlijke uitspraken of bevelschriften, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. 2.Indien die uitvoering daardoor wordt verhinderd, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie. Artikelen 358bis t/m 358 quater [Vervallen per 16-01-1980]
Artikel 359 Geld verduisteren
De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk geld of geldswaardig papier dat hij in zijn bediening onder zich heeft, verduistert of toelaat dat het door een ander weggenomen of verduisterd wordt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Artikel 360 Boeken of registers vervalsen
De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk boeken of registers, uitsluitend bestemd tot controle van de administratie, valselijk opmaakt of vervalst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Artikel 361 Zaken bestemd om tot bewijs te dienen
1.De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie. 2.Onder bevoegde macht wordt mede verstaan: een internationaal gerecht dat zijn rechtsmacht ontleent aan een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.
Artikel 362 Aannemen gift
1.Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft de ambtenaar: 1°. die een gift, belofte of dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt teneinde hem te bewegen om, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn bediening iets te doen of na te laten; 2°. die een gift, belofte of dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten; 3°. die een gift, belofte of dienst vraagt teneinde hem te bewegen om, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn bediening iets te doen of na te laten; 4°. die een gift, belofte of dienst vraagt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten. 2.Met dezelfde straf wordt gestraft, hij die in het vooruitzicht van een aanstelling als ambtenaar, indien de aanstelling als ambtenaar is gevolgd, een feit begaat als in het eerste lid, onder 1° en 3°, omschreven. 3.Hij die een feit als omschreven in het eerste lid begaat in verband met zijn hoedanigheid van minister, staatssecretaris, commissaris van de Koning, gedeputeerde, burgemeester, wethouder of lid van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. Ltd. . Vragen MrData AmsterdamCampusMetropoolgebouw? Contact Nieuwe Keizersgracht 88, Weesperstraat 61,67,69,99,105 [email protected] of [email protected]
Artikel 363 Aannemen gift
1.Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft de ambtenaar: 1°. die een gift of belofte dan wel een dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten; 2°. die een gift of belofte dan wel een dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten; 3°. die een gift of belofte dan wel een dienst vraagt teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten; 4°. die een gift of belofte dan wel een dienst vraagt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten. 2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die in het vooruitzicht van een aanstelling als ambtenaar, indien de aanstelling als ambtenaar is gevolgd, een feit begaat als in het eerste lid, onder 1° en 3°, omschreven. 3.Hij die een feit als omschreven in het eerste lid begaat in verband met zijn hoedanigheid van minister, staatssecretaris, commissaris van de Koning, gedeputeerde, burgemeester, wethouder of lid van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Artikel 364 Rechter die een gift aanneemt
1.De rechter die een gift, belofte of dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt teneinde invloed uit te oefenen op de beslissing van een aan zijn oordeel onderworpen zaak, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie. 2.De rechter die een gift, belofte of dienst vraagt teneinde hem te bewegen om invloed uit te oefenen op de beslissing van een aan zijn oordeel onderworpen zaak, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie. 3.Indien de gift, belofte of dienst wordt aangenomen, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze gedaan, verleend of aangeboden wordt om een veroordeling in een strafzaak te verkrijgen, wordt de rechter gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie. 4.Indien de gift, belofte of dienst wordt gevraagd teneinde hem te bewegen om een veroordeling in een strafzaak te verkrijgen, wordt de rechter gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie. Ltd. . Vragen MrData AmsterdamCampusMetropoolgebouw? Contact Nieuwe Keizersgracht 88, Weesperstraat 61,67,69,99,105 [email protected] of [email protected]
Artikel 365 Misbruik van gezag
De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
Artikel 366 Schuldig aan knevelarij
De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Artikel 367 Opzettelijk iemand laten ontsnappen
1.De ambtenaar die, belast met de bewaking van iemand die op openbaar gezag of krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van de vrijheid is beroofd, hem opzettelijk laat ontsnappen of bevrijdt of bij zijn bevrijding of zelfbevrijding behulpzaam is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. 2.Indien de ontsnapping, bevrijding of zelfbevrijding aan zijn schuld te wijten is, wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

-2. Een onbevo

Met toestemming van de eigenaar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Arrest

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wat 'doel' strafproces?

art.348 sv Formaliteiten / voormele voorvragen
1. Is de dagvaarding geldig?
2. Is de rechter bevoegd kennis te nemen van de zaak?
3. Is het OM ontvankelijk?
4. Zijn er redebeb tot schorsing van de vervolging?
Art. 350sv Materiele / hoofdvragen
1. Kan het de verdachte ten laste gelegde feit worden bewezen verklaard?
2. Zo, ja is het bewezen verklaarde feit strafbaar? Valt het onder de wettelijke delictsomschrijving? Kwalificeerbaarheid.
3. Zo ja, is de verdachte strafbaar?
4. Zo ja, welke straf en / of maatregel?
A. Background of the Cybersecurity Law B. Cyberspace Sovereignty
A. Network Operators B. Critical Infrastructure C. Data Localization D. Security Certification, Inspection, and Review E. Personal Data Regime
A. The chinse Version of Cybersecurity B. Maket Invervention C. Enforcement of Vague Legislation D. Digital Human Rights with Chise Charateristics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ing. Mondy Holten, Data Expert met meer dan 8 jaar ervaring bij bedrijven als Atos Orgin International, NN Group bekend van ING stelt dat ‘online{Primair} RECHT VAN DE EUROPESE UNIE IS IN HET GEDING: VERBOD VAN FOLTERING (Art.3) en RECHT OP VRIJHEID EN VEILIGHEID (Art.5) AFFAIRE VASSIS ET AUTRES c. FRANCE (Requete no 62736/09) arret strabourg. Onze ‘Brand New’ Beta versie 0001.06.2021. ik neem je ’26 minuten’ mee in onz Cyber Security & DDos Attack Master Expert ERP Training voor beginners. Ja, iedereen is welkom. Het onderwerp van de sessie van vandaag is: Wat is Cyber Security & DDos Attack Master Expert. Nee Cyber Security & DDos Attack Master Expert leer je niet in 1 dag, daarom bieden wij een 7,14,30,90 dagen ‘bootcamp’. Dat helpt je bij het vinden van een nieuwe uitdaging. Wij maken hier onderscheid tussen 3 categorien: (A) micro-organisaties, (B) MKB, (C) Boven 2000 users. Waarom Cyber Security & DDos Attack Master Expert training volgen bij Techrabota.bg ltd h.o.d.n. Mr Data Business School of Technology? Het UVW heeft een lijst gemaakt met Kansrijke beroepen, het is goed om vooraf te weten UWV laat zien welke beroepen op dit moment (eind 2020) voldoende tot goede baankansen bieden. Sinds de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Verwacht wordt dat de werkloosheid in 2021 verder zal oplopen. Er zullen dus veel mensen op zoek gaan naar werk, zo nodig in een ander beroep. Soms kan omscholing de kans op een baan verbeteren. Daarom is het van belang om te laten zien waar op dit moment nog kansen liggen op de arbeidsmarkt. Het overzicht met kansrijke beroepen is gebaseerd op cijfers over de afgelopen maanden in 2020. Daarbij is vooral gekeken naar de verhouding tussen het aantal vacatures en werkzoekenden. Bekijk de methodologische toelichting. Dit is een landelijk overzicht met kansrijke beroepen. Er kunnen echter verschillen zijn tussen regio’s. Check daarom in de regio of er voldoende vacatures zijn. Veel beroepen in dit overzicht vragen specifieke kennis. Vaak is een korte of langere opleiding noodzakelijk. Soms is een certificaat voldoende. Dan is het relatief gemakkelijk om de overstap te maken. Het Leerwerkloket biedt loopbaanadvies en kan adviseren over (om)scholingsmogelijkheden. Neem hiervoor contact op met een Leerwerkloket in uw regio. De arbeidsmarkt is op dit moment sterk in beweging. UWV zal daarom dit overzicht medio 2021 updaten Het UVW spreekt over ‘Kansrijke beroepen’. Hoger / wetenschappelijk beroepsniveau. 1.Financieel administrateurs, salarisadministrateurs 2. Schadebehandelaars en –experts 3.Kredietbeoordelaars, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs 4. Assurantieadviseurs 5. AA- en assistent accountants, registeraccountants 6. Belastingadviseurs 7. Assistent controllers, controllers, IT-auditors 8. Compliance officers, customer due dilligence (cdd) / know your customer (kyc) specialisten 9. Inkopers, hoofden inkoop 10. Juristen, juridisch adviseurs, kandidaatnotarissen Daarnaast maat het UWV een onderscheid en spreekt daarin over: “Middelbaar beroepsniveau / gespecialiseerd vakmanschap” Ict-servicedeskmedewerkers Financieel – juridisch ICT Hoger / wetenschappelijk beroepsniveau BI specialisten, data analisten, data scientists Software consultants ERP / CRM Applicatie-, systeem- en functioneel beheerders Datawarehouse ontwikkelaars Database administrators Netwerkbeheerders Specialisten technische infrastructuur en netwerkengineers Architecten ict, systeemontwikkelaars 9 .Programmeurs / developers specifieke talen (o.a. .NET, java, C#, PHP, javascript) 10. Security specialisten 11. Software testers, testmanagers 12. Webdevelopers (backend/technisch) 13. GEO / GIS specialisten (geografisch informatiesysteem Conclusie: Het UVW heeft een lijst gemaakt met Kansrijke beroepen Sinds de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Verwacht wordt dat de werkloosheid in 2021 verder zal oplopen. BI specialisten, data analisten, data scientists zijn de meest kansrijke beroepen in de ICT sector Op de tweede plaats staan Software consultants ERP / CRM Op de derde plaats staan Applicatie-, systeem- en functioneel beheerders Op de vierde plaats staan Datawarehouse ontwikkelaars. Dit is de absolute beginnershandleiding voor Software consultants Cyber Security & DDos Attack Master Expert. Dus als je niets van Cyber Security & DDos Attack Master Expert weet, is dit de sessie waar je bij wilt zijn . Als je een doorgewinterde Cyber Security & DDos Attack Master Expert Pro bent, wil je niet aan deze sessie deelnemen omdat je alle dingen die ik ga behandelen al weet. Als je de komende 25 minuten bij me blijft, is dit wat je uit deze sessie haalt. Ik zal natuurlijk bespreken wat Cyber Security & DDos Attack Master Expert is, en ik zal wat statistieken en wat informatie met je delen, waarom het tegenwoordig zo belangrijk is om Cyber Security & DDos Attack Master Expert-vaardigheden te hebben. En als je ambitieus bent en denkt dat je aan de slag wilt gaan om meer te weten te komen over Cyber Security & DDos Attack Master Expert, dan is den Ik deel ook enkele tips over de beste manier om aan de slag te gaan met het leren over Cyber Security & DDos Attack Master Expert. Cyber Security & DDos Attack Master Expert. Het staat voor geïntegreerde bedrijfssoftware die gebruikt wordt om werkzaamheden en processen te optimaliseren. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar een Cyber Security & DDos Attack Master Expert oplossing, waarbij kennis en ervaring een grote rol speelt. De Cyber Security & DDos Attack Master Expert cursus geeft je inzicht en kennis in deze bedrijfssoftware, dat ingezet wordt voor verschillende bedrijfsprocessen. Hierbij is er een keuze uit Cyber Security & DDos Attack Master Expert basis, programmeren, business, logistiek, finance of een van de andere Cyber Security & DDos Attack Master Expert cursussen. Deze cursus is geschikt voor beginners en gevorderden en biedt veel mogelijkheden. Voor wie is de Cyber Security & DDos Attack Master Expert cursus en opleiding bij Mr Data Business School? De Cyber Security & DDos Attack Master Expert cursus is voor iedereen die zich bezighoudt met Cyber Security & DDos Attack Master Expert oplossingen, zowel intern als extern. Steeds meer bedrijven maken gebruik van een database die gekoppeld wordt aan diverse bedrijfsprocessen. Ben je hier verantwoordelijk voor, dan biedt Cyber Security & DDos Attack Master Expert de juiste oplossing. De cursus is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn op de afdeling inkoop, verkoop, administratie of logistiek. Ook biedt de cursus kansen om van functie te veranderen, hogerop te komen of de huidige kennis bij te schroeven. Sommige bedrijven vertrouwen op een externe vakman, met het volgen van de Cyber Security & DDos Attack Master Expert cursus ben je in staat om grote en kleine bedrijven verder te helpen. Met de snelle technologische ontwikkelingen is het belangrijk de kennis over software en systemen up to date te houden. De Cyber Security & DDos Attack Master Expert cursus is geschikt voor volwassenen van alle leeftijden, ongeacht het opleidingsniveau. De cursus of opleiding valt binnen de informatica of ICT. Ben je momenteel werkzaam als ICT’er of op een andere afdeling en krijg je te maken met Cyber Security & DDos Attack Master Expert, dan is deze cursus zeker geschikt voor jou. Wat is Cyber Security & DDos Attack Master Expert De absolute beginnersgids? Hallo, en welkom bij de gratis Cyber Security & DDos Attack Master Expert blog van Mr Data Business School of Technology International Campus Metropoolgebouw Amsterdam. Bedankt voor het meedoen . Mijn naam is Mondy Holten. Het onderwerp van deze Cyber Security & DDos Attack Master Expert Wiki vandaag is: Wat is Cyber Security & DDos Attack Master Expert. Dit is de absolute beginnershandleiding voor Cyber Security & DDos Attack Master Expert. Dus als je niets van Cyber Security & DDos Attack Master Expert weet, is dit de sessie waar je bij wilt zijn . Als je een doorgewinterde Cyber Security & DDos Attack Master Expert Pro bent, wil je niet aan deze sessie deelnemen omdat je alle dingen die ik ga behandelen al weet. Als je de komende 25 minuten bij me blijft, is dit wat je uit deze sessie haalt. Ik zal natuurlijk bespreken wat Cyber Security & DDos Attack Master Expert is, en ik zal wat statistieken en wat informatie met je delen, waarom het tegenwoordig zo belangrijk is om Cyber Security & DDos Attack Master Expert-vaardigheden te hebben. En als je ambitieus bent en denkt dat je aan de slag wilt gaan om meer te weten te komen over Cyber Security & DDos Attack Master Expert, dan is den Ik deel ook enkele tips over de beste manier om aan de slag te gaan met het leren over Cyber Security & DDos Attack Master Expert. Mijn naam is weer ing. Mondy Holten. Ik ben de CEO HQ Techrabota.BG ltd ‘group’ gevestigd in Sofia, Amsterdam en London. Ik zit al meer dan 10 jaar in de Data Expert-wereld. Ik ben begin jaren 2008n begonnen als junior consultant bij Atos Orgin . Tegenwoordig spreek ik veel op nationale Cyber Security & DDos Attack Master Expert-conferenties, schreef ik een boek over Cyber Security & DDos Attack Master Expert na covid 19. Als je ooit een vraag hebt, stuur me dan gerust een e-mail, hier is mijn e-mailadres. Altijd, ik ben blij om mijn gedachten te delen en u mijn twee cent op vragen te geven. Dus laten we beginnen. Wie wil er werken voor deze bedrijven, Apple, Google, Microsoft? Dit zijn natuurlijk geweldige bedrijven om voor te werken . T hey’ zitten allemaal in het veld technologie niettemin, goede bedrijven , o r wat dacht je van een van deze bedrijven? Dus je hebt al deze logo’s gezien voordat het zijn allemaal grote reus internationale bedrijven in iedere tak van industrie, echt is o gezondheidszorg, transport, luchtvaartmaatschappijen, de productie, consumptiegoederen, energie, diensten, het bankwezen. Het punt dat ik hier probeer te maken is dat al deze bedrijven iets gemeen hebben. En je raadt het waarschijnlijk al, al deze bedrijven gebruiken Cyber Security & DDos Attack Master Expert.
Cyber Security & DDos Attack Master Expert ERP Certification
Dus als we het hebben over wie Cyber Security & DDos Attack Master Expert eigenlijk gebruikt of wat is Cyber Security & DDos Attack Master Expert? Cyber Security & DDos Attack Master Expert is een bedrijf. Het is het grootste bedrijf voor bedrijfssoftware ter wereld. Niet veel mensen beseffen dat. Maar ja, dus als het om bedrijfssoftware gaat, is Cyber Security & DDos Attack Master Expert daarin de wereldleider. In feite gebruikt 80% van de Fortune 1000-bedrijven Cyber Security & DDos Attack Master Expert-software. En ik las onlangs een ander onderzoek dat zei dat 87% van de Global 2000-bedrijven Cyber Security & DDos Attack Master Expert-software gebruiken. Dus in feite is dat zowat elk groot bedrijf ter wereld dat Cyber Security & DDos Attack Master Expert-software gebruikt, of er is een kans van 87% dat ze Cyber Security & DDos Attack Master Expert-software gebruiken. De overige 13% die geen Cyber Security & DDos Attack Master Expert-software gebruiken , draaien waarschijnlijk de meeste van hen op Oracle. Dat is de grootste concurrent van Cyber Security & DDos Attack Master Expert. Oracle heeft een soortgelijk softwaresysteem en zij zijn de grootste concurrent. Maar nogmaals, 87% van de markt is in handen van Cyber Security & DDos Attack Master Expert s o de meeste bedrijven , door een mijl , het gebruik van Cyber Security & DDos Attack Master Expert software. In feite gebruiken deze stat hier 270.000 bedrijven Cyber Security & DDos Attack Master Expert-software. Ik las net een ander onderzoek dat ons op meer dan 300.000 bracht, dus dat aantal blijft toenemen. Zo’n 300.000 bedrijven gebruiken Cyber Security & DDos Attack Master Expert-software in 180 landen. Nu moest ik vanmorgen even opzoeken, hoeveel landen zijn er in de wereld? En Google zegt dat er ongeveer 195 landen zijn en dat Cyber Security & DDos Attack Master Expert-software in 180 landen draait. Dus dat is eigenlijk over de hele wereld. U kunt de software gebruiken. Dus wat is Cyber Security & DDos Attack Master Expert? It’s a Germ een softwarebedrijf en Cyber Security & DDos Attack Master Expert dat is een Duitse afkorting . Het staat voor Systeme, Applikationen & Program of in het Engels Systems Applications and Programs. Het hoofdkantoor is gevestigd in het prachtige Wal l dorf, Duitsland, ongeveer een uur ten zuiden van Frankfurt, pal naast Heidelberg. Als je ooit een kans om daar heen te gaan, het is echt , echt mooi. Maar ja, dus ze zijn headqua rtered, deze reus bedrijf is gevestigd in dit kleine dorpje genaamd Wa l ldorf. Ze hebben wereldwijd ongeveer 80.000 medewerkers. En vorig jaar verdienden ze ongeveer $ 23 miljard aan inkomsten, dat zijn Amerikaanse dollars. Dat klinkt als veel geld en dat is het ook, maar het zegt me nooit echt iets. Hoeveel is 23 miljard? Daarom heb ik hier een paar vergelijkingen voor je. Facebook verdiende vorig jaar 27 miljard. Google verdiende 100 miljard dollar. Microsoft ook ongeveer 100, of 90 miljard, Apple verdiende meer dan $ 200 miljard. Het geeft je dus een idee waar Cyber Security & DDos Attack Master Expert qua grootte scoort, toch. Het is dus een heel, heel groot bedrijf. Maar vergeleken met sommige van deze andere bekende namen, is het nogal klein, als je het zo bekijkt. Waarom zou u zich nu druk maken om Cyber Security & DDos Attack Master Expert? Ik vermoed dat je vandaag in deze sessie bent , want misschien heb je een collega en die medewerker werkt met Cyber Security & DDos Attack Master Expert en vertelt je erover, of misschien heeft je bedrijf je verteld dat ze Cyber Security & DDos Attack Master Expert implementeren en je gaat moet je het leren, of misschien zit je bedrijf al op Cyber Security & DDos Attack Master Expert en heb je net een nieuwe baan of een nieuwe rol in dat bedrijf. En nu moet je het leren. Of misschien ben je aan het solliciteren. En elke vacature die u leest, zegt dat Cyber Security & DDos Attack Master Expert-ervaring vereist is. Dat zijn meestal de redenen waarom mensen ons beginnen te e-mailen of met ons te chatten en zeggen , hey, nou, hoe begin ik? Waar gaat dit Cyber Security & DDos Attack Master Expert-gedoe over? Juist, dus nu wil ik je een paar statistieken of redenen geven waarom Cyber Security & DDos Attack Master Expert-vaardigheden zo belangrijk zijn en waarom je er waarschijnlijk om zou moeten geven. Op LinkedIn zijn er alleen al in de VS meer dan een half miljoen mensen die Cyber Security & DDos Attack Master Expert-vaardigheden op hun profiel vermelden. Cyber Security & DDos Attack Master Expert heeft ook opleidingsprogramma’s voor hogescholen. En we hebben momenteel een kwart miljoen studenten, studenten , ingeschreven in opleidingsprogramma’s. Dit zijn dus kinderen die binnenkort afstuderen. En ze hebben al een basisvaardigheidsniveau in Cyber Security & DDos Attack Master Expert om de arbeidsmarkt te betreden. Veel mensen kennen Cyber Security & DDos Attack Master Expert dus al en dat is maar goed ook, want de arbeidsmarkt is behoorlijk hot. Laten we het dus hebben over het belangrijkste en meest interessante. Banen en salarissen. We krijgen deze vraag vaak als mensen ons vragen: Oh, ik werk in die en die. Is dat iets dat ik kan doen in de Cyber Security & DDos Attack Master Expert-wereld? Of is er een baan in de Cyber Security & DDos Attack Master Expert-wereld voor mij? Dus ik wilde een paar gebieden opnoemen waar mensen werken, in Cyber Security & DDos Attack Master Expert dus ik van de veelvoorkomende Cyber Security & DDos Attack Master Expert-functies. Zo werk je bijvoorbeeld in de financiële wereld of de boekhoudwereld. En dat kan elk van deze gebieden zijn, te betalen grootboekrekeningen, activaboekhouding, controle maakt niet uit. Alles wat met financiën te maken heeft, er zijn tal van veel voorkomende Cyber Security & DDos Attack Master Expert-functies op dat gebied. En als je niet in de financiële wereld zit, zit je misschien in de logistiek, of wat Cyber Security & DDos Attack Master Expert supply chain management noemt . Je zou bijvoorbeeld in de verkoop kunnen werken, toch. Als je een verkoper bent, werk je waarschijnlijk met een CRM-systeem, het kan Cyber Security & DDos Attack Master Expert of een CRM-systeem zijn, of je werkt in de distributie of inkoop, je koopt dingen, hetzelfde, er zijn hier veel veel voorkomende Cyber Security & DDos Attack Master Expert-functies. Samen met magazijnbeheer en voorraadbeheer. Ook denken mensen altijd dat als je met Cyber Security & DDos Attack Master Expert-software werkt, je een bureaubaan hebt, je op kantoor werkt, helemaal niet zo. U werkt bijvoorbeeld aan een laadperron bij de ontvangst van materialen in het magazijn en u kunt nog steeds met Cyber Security & DDos Attack Master Expert werken. Dit heeft dus niet alleen te maken met kantoorbanen. Misschien werkt u in personeelszaken en bent u personeelsadministrateur of voert u de salarisadministratie uit voor uw bedrijf. Of ben je meer op de analytische kant, een d je weet hoe je rapporten van een run nd doen data mining voor grote bedrijven, dat is een zeer warme ruimte deze dag s. Of misschien ben je meer aan de technische kant, je zou een systeembeheerder kunnen zijn, of een programmeur in Cyber Security & DDos Attack Master Expert , of misschien zelfs een databasebeheerder. Dat zijn allemaal gebieden waar je veel verschillende veelvoorkomende Cyber Security & DDos Attack Master Expert-banen vindt. Het is dus niet zomaar een boekhoudsysteem . Het is geen supply chain-systeem, niet alleen een HR-systeem. Het zijn al deze dingen. En ik heb hier wat statistieken verzameld voor gemiddelde salarissen. Voordat je helemaal enthousiast wordt over deze nummers, wil ik er een asterisk naast zetten. Dit zijn gemiddelde salarissen die we hebben getrokken. En dit zijn salarissen voor mensen met minimaal vijf jaar Cyber Security & DDos Attack Master Expert-ervaring, toch. Dus als je nieuw bent bij Cyber Security & DDos Attack Master Expert, uiteraard, zult u niet het bereiken se salarissen gewoon nog niet. Desalniettemin wilde ik ze met u delen om u te laten zien wat de gelegenheidseenheid is. Zoals je kunt zien, zijn er verschillende rollen. in Cyber Security & DDos Attack Master Expert zou je een projectmanager kunnen zijn, je zou een analist kunnen zijn , je zou een eindgebruiker , een consultant of een technische ontwikkelaar in Cyber Security & DDos Attack Master Expert kunnen zijn, opnieuw is er een grote verscheidenheid aan functies. En het maakt natuurlijk ook uit of je in Houston woont, of in New York City, of alleen hier, er is een verschil van 40% in gemiddelde salarissen. Maar het punt dat ik hier probeer te maken, is dat dit zeer hoge salarissen zijn, het zijn allemaal zescijferige salarissen. We hebben dat opgesplitst in de verschillende functiecategorieën hier, en gekeken naar verschillende steden, dus de grote steden in de VS , en we deden het op Indeed. Het is allemaal openbare informatie, je kunt gewoon inloggen en zelf zoeken en je vindt al deze salarissen. Zoals je kunt zien, zijn dit allemaal $100.000 plus banen. Nogmaals, dit is met de vijfjarige ervaring , en dit zijn gemiddelde salarissen . Dus sommige mensen zullen meer geld verdienen, andere mensen zullen minder verdienen, juist, maar de gemiddelde salarissen zijn zeer, zeer aantrekkelijk op dit gebied . In feite zijn de vooruitzichten voor Cyber Security & DDos Attack Master Expert-banen erg goed.
Cyber Security & DDos Attack Master Expert ERP Certification
Nu heeft CNN Money hier een studie over gedaan of een artikel hierover een paar jaar geleden , waar ze de 100 beste banen in Amerika rangschikten . En nummer 51 op die lijst was , actuall y een Cyber Security & DDos Attack Master Expert job een n Cyber Security & DDos Attack Master Expert consultant- gerelateerde baan. En ook het B ureau, US Bureau of Labor St atistics , ze komen elk jaar met statistieken, ze zeiden dat de baan voor een Cyber Security & DDos Attack Master Expert-projectmanager zal toenemen, de vraag naar die baan zal elk jaar met 15% toenemen voor de volgende, kan’ Weet je nog , vijf jaar, 10 jaar of zo. Dit zijn dus zeer goede baanvooruitzichten als je de Cyber Security & DDos Attack Master Expert-wereld wilt betreden. Oké, dus wat is Cyber Security & DDos Attack Master Expert dan juist, ik heb je wat statistieken over de arbeidsmarkt gegeven. Ik heb je wat over het bedrijf verteld. Maar ik heb niet echt uitgelegd wat het product is. Mensen zeggen altijd, nou, ik heb met Cyber Security & DDos Attack Master Expert gewerkt, ze bedoelen niet dat ze eigenlijk niet bedoelen dat ik met een Cyber Security & DDos Attack Master Expert van een bedrijf werk, wat ze bedoelen is dat ik met sommige Cyber Security & DDos Attack Master Experts-producten werk. Dus ik wil hier een paar minuten over praten, en de manier waarop ik het mijn moeder altijd uitleg, is dit. Toen ik mijn moeder voor het eerst vertelde dat ik met Cyber Security & DDos Attack Master Expert werkte, dacht ze dat ik computers repareerde voor de kost, wat natuurlijk niet waar is. Dus ik vraag nu altijd, weet je wat dit QuickBooks is? En veel mensen weten dat ze begrijpen dat dit software is die kleine bedrijven gebruikten om hun bedrijf te runnen. Dus hier bij Mr Data Consulting Technology, we zijn bijvoorbeeld een klein bedrijf, we gebruiken deze software,Cyber Security , voor ons eigen bedrijf, toch. We draaien er ons boekhoudsysteem op. We houden onze klanten en leveranciers bij, we schrijven er facturen in, we doen onze salarisadministratie, onze accountant voert winst- en verliesrekeningen en balansen en al dat soort dingen uit. Dus dat is wat we gebruiken. De vraag is natuurlijk, waarom zou een Fortune 1000-bedrijf dit niet kunnen gebruiken? Waarom konden IBM of Apple de software niet gebruiken? En het antwoord is dat het niet groot genoeg is, toch. IBM kan dus duizenden mensen tegelijk op het systeem laten inloggen. Nou, daar kon QuickBooks niet tegen. We weten ook dat IBM kantoren heeft in waarschijnlijk 1 80 landen over de hele wereld. Nou, de software is niet in 180 verschillende talen verkrijgbaar, maar Cyber Security & DDos Attack Master Expert wel. Ook , we weten dat de belastingstelsels. En in al deze landen verschillen ze van land tot land. De valuta zijn anders. De boekhoudnormen zijn in al deze landen verschillend. Dus deze software, QuickBooks-software, kon dit allemaal niet aan, maar Cyber Security & DDos Attack Master Expert wel. Cyber Security & DDos Attack Master Expert kan dus net zo gemakkelijk voldoen aan de wettelijke boekhoudvereisten in de VS als in Frankrijk, België en Rusland. De software regelt dat allemaal. En dat is de reden waarom Cyber Security & DDos Attack Master Expert zo krachtig is omdat het op elke locatie , in elke valuta, in elke taal, in elke branche, door elk land en door elk bedrijf kan worden gebruikt . En dat is de reden waarom Cyber Security & DDos Attack Master Expert zo’n krachtige oplossing is en in feite de marktstandaard voor grote bedrijven. Er zijn dus QuickBooks, weet je, die worden geleverd in een doos die je letterlijk bij Best Buy kunt kopen en binnen een uur op je computer kunt installeren. Cyber Security & DDos Attack Master Expert-software komt niet zo. Cyber Security & DDos Attack Master Expert heeft veel verschillende systemen en hier is slechts een glimp van een overzicht van enkele van hun producten. Als mensen erover praten dat ze met Cyber Security & DDos Attack Master Expert werken, bedoelen de meeste mensen dat ze werken met een ERP-systeem, Enterprise Resource Planning-systeem. Dat is het paradepaardje van Cyber Security & DDos Attack Master Expert, dat is het belangrijkste kernproduct , maar ze hebben ook veel andere systemen. Dus ze hebben een ander systeem genaamd CRM, het is een klantrelatiesysteem. Het tegenovergestelde daarvan zou een SRM-systeem zijn, Supplier Relationship Management. Dit zijn allemaal verschillende producten die Cyber Security & DDos Attack Master Expert verkoopt en die bedrijven kunnen kiezen om in hun bedrijf te implementeren. Het maakt het dus behoorlijk ingewikkeld om alle verschillende producten die Cyber Security & DDos Attack Master Expert biedt te begrijpen. Ik wilde wat willekeurige screenshots met je delen omdat je misschien van mensen hebt gehoord dat Cyber Security & DDos Attack Master Expert erg omslachtig is om mee te werken, het is erg complex en moeilijk . En ik zal niet tegen je liegen, ja Cyber Security & DDos Attack Master Expert is behoorlijk complex en ingewikkeld om te leren. Het is geen gemakkelijke software om te begrijpen en mee te werken. En in de oude dagen, was het vrij lelijk , t o eerlijk zijn, je k nu. W kip Ik ben begonnen met Cyber Security & DDos Attack Master Expert meer dan 20 jaar geleden, dit is wat de screenshots eruit zag, het was alleen deze lelijke grijze scherm met slechts enkele velden en knoppen. Dat is waar we 20 jaar geleden mee werkten. Nu hebben we een lange weg afgelegd in de Cyber Security & DDos Attack Master Expert-wereld. Dus haar e zijn enkele willekeurige screenshots van Cyber Security & DDos Attack Master Expert hoe het er vandaag uitziet. Het is veel meer… Het heeft een veel modernere uitstraling. Het is vers en het is gemakkelijk om mee te werken. En het lijkt niet meer op die oude lelijke grijze schermen. Nu, dat brengt me op een punt waar ik wilde vragen, weet je, heb je nog vragen? Klopt dit tot nu toe? Helpt dit u te begrijpen wat Cyber Security & DDos Attack Master Expert is waarom het belangrijk is om er aandacht aan te besteden? Waarom je er misschien een carrière in zou willen overwegen. Als je nu vragen hebt, typ ze dan gewoon in de chatbox . En je kunt me natuurlijk altijd later een e-mail sturen. Ik wilde nog twee dia’s met jullie delen. Als je denkt dat dit interessant genoeg klinkt om aan de slag te gaan of het van dichterbij te bekijken. Ik wilde je iets over ons vertellen .Mr DATA , wij zijn de leider in online Cyber Security & DDos Attack Master Expert-trainingen. We doen dit al heel lang, we hebben duizenden lessen op onze website die je kunt doorlopen om Cyber Security & DDos Attack Master Expert te leren. We hav e ongeveer 300 zakelijke klanten de meeste van hen zijn hier in de Verenigde Staten . En we hebben op elk moment ongeveer 10.000 studenten die onze Cyber Security & DDos Attack Master Expert-training volgen. En hier zijn enkele van de bedrijven die onze training gebruiken om hun eigen gebruikers te trainen in belangrijke Cyber Security & DDos Attack Master Expert-kennis. Hier is een vraag van Rama, ik heb gehoord dat dit een zeer oude technologie is en mogelijk niet veel mogelijkheden biedt. Dus dat is eigenlijk een interessante opmerking Rama en bedankt voor je deelname. Ik hoop dat de statistieken die ik u zojuist heb laten zien, hebben aangetoond dat de vooruitzichten in Cyber Security & DDos Attack Master Expert geweldig zijn, oké. Dus als bedrijven Cyber Security & DDos Attack Master Expert-software implementeren , kost het ze jaren om dat te doen. En het kost veel geld. Je weet wel, grote bedrijven kunnen , letterlijk spenderen honderden miljoenen dollars gewoon de implementatie van Cyber Security & DDos Attack Master Expert niet alleen het onderhoud ervan, maar de uitvoering ervan. Dus bedrijven doen dat natuurlijk met een hele lange tijdshorizon, toch. Ze gaan niet zomaar een paar jaar Cyber Security & DDos Attack Master Expert gebruiken en dan iets nieuws kiezen. Dus deze systemen zodra ze zijn uitgevoerd, zal dit rond voor decennia, 10, 20, 30, 40 jaar , en nog veel meer. De technologie evolueert eigenlijk voortdurend. Dus bijvoorbeeld deze screenshots die ik heb gedeeld, deze oude, die bestaan ​​natuurlijk niet meer , omdat Cyber Security & DDos Attack Master Expert constant evolueert, constant nieuwe applicaties ontwikkelt. Op dit moment is de grote stap Cyber Security & DDos Attack Master Expert in de Cloud. Dus ik zou niet zeggen dat Cyber Security & DDos Attack Master Expert-technologie oud is, integendeel, ik zou zeggen dat ze constant werken aan het updaten en verbeteren ervan. Dus ik hoop dat dat een beetje heeft geholpen. Ammad, je had een vraag . Wat is Cyber Security & DDos Attack Master Expert One of Business One , bedoel je waarschijnlijk? Eens kijken of ik terug kan naar onze dia’s hier. Haar e is deze dia met enkele Cyber Security & DDos Attack Master Expert ‘s. Producten , juist. Zoals je kunt zien haar e is iets genaamd Business One, aan de rechterkant , t hoed is een oplossing voor kleine tot middelgrote bedrijven, o kay. Dus als iemand zegt dat hij met Cyber Security & DDos Attack Master Expert Business One werkt , betekent dat dat hij voor een klein tot middelgroot bedrijf werkt. En heeft een ander softwaresysteem dan Cyber Security & DDos Attack Master Expert biedt dat niet alle functionaliteit heeft die je zou zien, hier aan de linkerkant met een groot ERP-systeem. Komt waarschijnlijk in minder talen en kan minder boekhoudnormen aan, dat soort dingen. Nog een vraag, Pieter. Zakelijke I ntelligence. Business Intelligence is een ander Cyber Security & DDos Attack Master Expert-systeem. Het is een rapportagetool en analysetool. Het kan ook gegevens uit veel verschillende Cyber Security & DDos Attack Master Expert-systemen en externe systemen combineren, zodat u rapportages en analyses kunt uitvoeren. Alle andere vragen, typ ze in. Ik blijf hier doorgaan op mijn dia’s. Ik wilde één dia delen als je aan de slag wilt met Cyber Security & DDos Attack Master Expert. We hebben een training genaamd Cyber Security & DDos Attack Master Expert 101, Bas ic Cyber Security & DDos Attack Master Expert Skills. Die cursus kost normaal $ 399 op onze website. Het is een cursus van acht uur met een certificaat. Maar door vandaag aan deze oproep deel te nemen, wil ik je $ 100 korting geven, als je het wilt kopen. Gebruik die couponcode, bespaar 100 en je krijgt de cursusprijs verlaagd naar $ 299. Hier is de link ernaar en we zullen die na de sessie opnieuw met je delen. Dat is een geweldige manier voor u om met Cyber Security & DDos Attack Master Expert aan de slag te gaan en u te verdiepen in de zeer elementaire navigatie, hands- on navigatie, met Cyber Security & DDos Attack Master Expert. Daarna zou je meestal een gebied kiezen waarin je je wilt specialiseren, in Cyber Security & DDos Attack Master Expert, oké. Dus misschien werk je in de boekhouding, of heb je een diploma in boekhouding of een achtergrond in boekhouding, dus je zou waarschijnlijk een aantal trainingen op dat gebied willen volgen. Misschien werk je niet in de boekhouding en werk je in de toeleveringsketen. Dus dan wil je je waarschijnlijk op dat gebied concentreren, toch. Kijk dus naar je eigen achtergrond, je eigen vaardigheden als je wilt beslissen in welk gebied van Cyber Security & DDos Attack Master Expert je wilt werken. We krijgen veel vragen van mensen die zeggen: “Wel, wat is het populairste gebied in Cyber Security & DDos Attack Master Expert?” Wat is er nu hot? En het antwoord is altijd hetzelfde. En er is veel vraag naar deze gebieden, toch. Dus ik zou er niet op die manier naar kijken als ik een gebied vind dat erg heet is, en dan ga ik erin, ik zou het andersom doen. Zoek nu iets waar je een passie voor hebt en waar je kennis van hebt of over wilt leren, en ga dan op dat gebied in, als dat zinvol is. Nog een vraag Rama, ik zou graag iets willen weten over Cyber Security & DDos Attack Master Expert HANA. Dat is weer een nieuw modewoord dat je veel zult horen , Cyber Security & DDos Attack Master Expert HANA. H ANA is een databasetechnologie die Cyber Security & DDos Attack Master Expert heeft uitgevonden en dat is hun nieuwe hot product. Dus in de komende jaren zullen veel van deze bestaande bedrijven die Cyber Security & DDos Attack Master Expert-software gebruiken hun Cyber Security & DDos Attack Master Expert-systemen migreren naar de nieuwe versie genaamd Cyber Security & DDos Attack Master Expert HANA of u zult ook S AP S/4 HANA zien. Dat is de officiële naam voor die nieuwe release. Oké, nog andere vragen? We zijn bijna aan het einde van onze sessie hier. Dus nogmaals, gebruik deze couponcode, het is goed tot het einde van de maand. Weet je, het is een goede, zoals ik al zei, goede manier om te beginnen. Als u nog andere vragen heeft, neem dan contact met ons op. Mijn contactgegevens staan ​​hier. Hier is nogmaals mijn e-mailadres [email protected] waar je me kunt volgen op Linkedin . En als je na deze sessie nog andere vragen kunt bedenken, zal ik proberen ze ook te beantwoorden. En daarmee wil ik je heel erg bedanken dat je vandaag bij ons bent gekomen. Ik hoop dat dit nuttig was. Ik hoop dat je in ieder geval de, je weet wel , wat gedachten in je hoofd hebt over Cyber Security & DDos Attack Master Expert. En hopelijk , zult u Joi n ons voor een andere webinar binnenkort. Heel erg bedankt. Tot ziens.
Print Friendly, PDF & Email
Mr.Data Amsterdam
error: (C) Protected by Techrabota.BG Ltd Mr. Data School of Technology International Amsterdam Campus Metropool